Tin ngành

Bình Xuyên nỗ lực xử lý môi trường từ hoạt động sản xuất công nghiệp

Trong tổng số 1.251 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn huyện Bình Xuyên  hiện na y, ...

Các khu công nghiệp có lợi thế cao trong tái sử dụng rác thải

Xem thêm 

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực ứng phó sự cố chất thải

Xem thêm 

Xây dựng khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong các khu công nghiệp tại Việt Nam

Xem thêm 

Thông qua đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

Xem thêm 

Hà Nội: Xem xét việc điều chỉnh quy hoạch xử lý chất thải rắn

Xem thêm 

ĐÀ NẴNG ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

Xem thêm 
×

FanPage

WETV EXPO